WARSZTATY
W PRZEDSZKOLACH
WARSZTATY W SZKOŁACH
WODNE WARSZTATY
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
date: 2018-04-21 07:27:33
error: E_WARNING
description:
mysqli::connect() [mysqli.connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50637
place: /home/magazyn/domains/kajakowypatrol.pl/public_html/app/sql.php
line: 250

Gospodarka wodna w Polsce

OGÓLNE INFORMACJE

„Gospodarka wodna – planowy rozwój, rozporządzanie i wykorzystanie
zasobów wodnych”.

Gospodarka wodna to jedno z podstawowych działań zmierzających do racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobów wody. Podstawowe zadania i cele jakie stoją przed prawidłowym racjonowaniem wody to:
• Ochrona jakości wód
• Kształtowanie zasobów dla potrzeb ludności i gospodarki
• Ochrona przed powodziami
• Utrzymanie rzek oraz obiektów hydrotechnicznych
• Energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych
• Żeglugowe wykorzystanie rzek
• Rekreacja wodna

http://www.up.poznan.pl/kbw/dydaktyka/gospwod.html - wykłady dla studentów Poznań

„Gospodarka wodna jest działem gospodarki narodowej obejmującym zagadnienia dostarczania różnym dziedzinom gospodarki, wody użytkowej odpowiedniej jakości i w odpowiednich ilościach, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony terytorium przed powodziami, optymalnego rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi ”.

ZASOBY WODNE

1. Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich.
Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmosferyczne i dopływ wód z zagranicy oraz wody zgromadzone w rzekach i jeziorach.

• W Polsce 220 km3
•  Tylko Malta i Belgia maja mniejsze zasoby na mieszkańca niż Polska.

W ciągu roku na każdego mieszkańca przypada średnio - 1660 m 3 wody – ponad trzykrotnie mniej niż średnio w Europie i ponad pięciokrotnie mniej niż średnio na Ziemi.

RETENCJONOWANIE WODY

Retencja wodna - zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. W pewnym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzane w korytach niewielkich rzek i potoków, w kanałach i rowach.

• 108 zbiorników w Polsce ma łączną pojemność około 1 mln m3.

W raz z mniejszymi zbiornikami całkowita pojemność zbiorników retencyjnych wynosi 3,6 km3.

Tylko 6% wód powierzchniowych jest retencjonowanych.

Krajowy monitoring wód podziemnych
• W Polsce działają trzy sieci monitoringu wód podziemnych o zasięgu ogólnokrajowym:
a) Sieć stanów wód gruntowych – zarządzana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW
• b) Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych – zarządzana przez Państwowy Instytut Geologiczny PIG
   (c) Monitoring Wód Podziemnych – realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny funkcjonujący w bloku monitoringu jakości środowiska systemu Państwowego Monitoringu Środowiska

GOSPODARKA WODNA

5. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  - http://www.gridw.pl/strateg/5_5.htm - źródło

5.5. Gospodarka wodna
Zagrożenia wód powierzchniowych są związane z rozwojem cywilizacyjnym kraju. Wynikają one z nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych, chemizacji środowiska, zanieczyszczeń atmosfery i różnych przedsięwzięć wodno-gospodarczych.

Plany gospodarowania wodami, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami - http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html ) oraz ustawą Prawo wodne, należą do podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki wodnej kraju. Stanowić będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Plany będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę.
Więcej na http://www.rdw.org.pl/index.php?id=19

MONITORING WÓD

Stan czystości polskich rzek i jezior kontrolowanych

Monitoring stanu czystości rzek - to systematyczne pomiary i obserwacje powierzchniowych wód płynących, prowadzone w Polsce w stałych przekrojach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary pozwalają określić stan czystości rzek.

Ogólnie stan czystości rzek jest bardzo zły. Wód o klasie czystości I (najwyższej) jest łącznie około 7%, klasy II (średniej) jest około 34% i III (niskiej) jest najwięcej - blisko 40%. Wód nadmiernie zanieczyszczonych mamy około 20% (stale maleje).
Stan wód według kryterium bakteriologicznego jest przerażający.
Wody o klasie I stanowią 0%, o klasie II (średniej) - 6,3%, wód klasy III (niskiej jakości) jest 53% oraz wód klasy IV (nie nadającej się do użytkowania) jest aż 42%.
Odra jest brudniejsza od Wisły. Najczystszy jest Dunajec. Jedynym większym jeziorem w I klasie czystości wód na 120 badanych jest jezioro Izisko (woj. zachodniopomorskie)

Źródło - http://www.zegluga.wroclaw.pl/articles.php?article_id=184

Większe rzeki i stan czystości wód (2006)
 
Rzeka Długość ogółem (km)
Powierzchnia dorzecza (km2)
Stan czystości rzek na podstawie rezultatów monitoringu diagnostycznego
Liczba punktów pomiaru jakości wody
% badanych punktów o klasie jakości:
I (bardzo dobrej)
II (dobrej)
III (zadowalającej)
IV (niazadowa- lającej)
V (złej) Dorzecze Wisły

Wisła 1047 km 194 424 km2   20 (l. pkt. pom. j. wody)       —  —   15,0   55,0    30,0
Soła 88,9 km 1391 km2           2 (l. pkt. pom. j. wody)        —  —    50,0   50,0     —        —
Dunajec 247 km  6804 km2       10 (l. pkt. pom. j. wody) —  —    40,0   60,0     —        —
Wisłoka 164 km  4110 km2       6 (l. pkt. pom. j. wody) —  —    33,3   50,0     16,7      —
San 443 km 16 861  km2             6 (l. pkt. pom. j. wody) —  —    16,7   66,6     16,7      —
Kamienna 138 km  2008 km2  6 (l. pkt. pom. j. wody) —  —     —     66,7     33,3     —
Wieprz 303 km 10 415  km2      6 (l. pkt. pom. j. wody) —  —     —     66,7     33,3     —
Pilica 319 km  9273 km2         6 (l. pkt. pom. j. wody) —  —     —    100,0    —       —
Narew 484 km  75 175  km2     13 (l. pkt. pom. j. wody) —  —     —     23,1    69,2     7,7
Bug 772 km  39 420 km2            14 (l. pkt. pom. j. wody) —  —    —     —        92,9

Źródło - http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=447033


ZAGROŻENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI WODNEJ

Ważniejsze linki:
GOSPODARKA WODNA I MORSKA http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/category.do?categoryId=1172

KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ - http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html

www.ekoedu.uw.edu.pl/download/wyklady/2007/JIwanicki.doc - (Mgr inż. Jerzy Iwanicki) Czym jest i czym powinna być gospodarka wodna.